การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการฯ

พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

การจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2559

Flow Chart การจ้างงานคนพิการ