สวนป่าที่ได้รับการรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ปี 2557

สวนป่าไทรโยค 1 [58] , [59-1] , [59-2] , [60] , [61]
สวนป่าไทรโยค 2 [58] , [59-1] , [59-2] , [60] , [61]
สวนป่าเกริงกระเวีย [58] , [59-1] , [59-2] , [60] , [61]
สวนป่าศรีสัชนาลัย , [61]
สวนป่าเขากระยาง, [61]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน

*คลิกที่ชื่อสวนป่าเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่

p