สวนป่าที่ได้รับการรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ปี 2558

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคเหนือบน

สวนป่าท่าปลา [58] , [61]
สวนป่าทองผาภูมิ [58] , [59-1] , [59-2] , [60] , [61] , [61-2]
สวนป่ากาญจนดิษฐ์
สวนป่าคลองท่อม

*คลิกที่ชื่อสวนป่าเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่